Zarządzanie

 
info info
info info
info info
Specjalności
 • Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Marketing relacyjny
 • Logistyka i spedycja - nowość


 • Perspektywy zatrudnienia, czyli gdzie możesz pracować po studiach
 • Własna firma
 • Firmy: logistyczne, produkcyjne, handlowe, usługowe, konsultingowe, HR, public relations, reklamowe
 • Działy: sprzedaży, logistyki, planowania i rozwoju strategicznego, kadrach (zarządzania zasobami ludzkimi)
 • Firmy państwowe i prywatne; polskie i międzynarodowe
 • Administracja publiczna
 • Stanowisko: asystent, menedżer ds. jakości, menedżer wysokiego szczebla itp.
 • rekrutacja
   Marcin
  • Wkrótce chcę założyć i prowadzić własną firmę. Wiem, że studia Zarządzanie na WSIE przygotują mnie do tego najlepiej i pomogą zrealizować cel.
   Marcin
   student I roku Zarządzania

  Dlaczego Zarządzanie na WSIE?

  Stawiamy na praktykę
  Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo - dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

  Nowoczesny program kształcenia
  Program studiów został przygotowany we współpracy z firmami i instytucjami gospodarczymi. Dzięki temu przekazujemy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kompetencje, przygotowujemy do pracy zawodowej po studiach. Umożliwiamy zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

  Wiedza i umiejętności
  W trakcie nauki na kierunku Zarządzanie dowiesz się jak:
 • funkcjonuje organizacja (firmy, instytucje publiczne, struktury bezpieczeństwa kraju)
 • gospodarować zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
 • podejmować decyzje zarządcze, zwłaszcza strategiczne
 • organizować pracę zespołową i kierować zespołem
 • skutecznie komunikować się


 • Poznasz
 • zasady rządzące gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
 • mechanizmy wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
 • transakcje eksportowe oraz zasady funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • techniki negocjacyjne.


 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na:
 • pozyskiwanie środków finansowych
 • przygotowanie nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • uruchomienie działalności gospodarczej.
 • rekrutacja

  Dla kogo?

  Zarządzanie to kierunek dla osób, które posiadają zdolności przywódcze i organizacyjne, potrafią strategicznie myśleć i nie boją się podejmować ryzyka. A w przyszłości chcą zarządzać lub samodzielnie prowadzić firmę.

  Perspektywy zatrudnienia, czyli gdzie możesz pracować po studiach Zarządzanie:
 • jako menedżer wysokiego szczebla rozumiejący złożoności strategicznych wyborów firmy
 • we własnej firmie, realizując ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie.
 • w agencji reklamowej, firmie public relations, w działach marketingu
 • w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • w firmach logistycznych i w działach logistyki
 • w firmach konsultingowych i HR zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • w polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych na stanowisku asystenta, menedżera jakości, audytora systemów jakości, pełnomocnika kierownictwa ds. wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością (wymagane zdanie egzaminu przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji).
 • rekrutacja

  Program studiów Zarządzanie:

 • zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością
 • zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami
 • psychologia w zarządzaniu
 • negocjacje
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • informatyka w zarządzaniu
 • marketing, badania marketingowe, marketing międzynarodowy
 • rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa,
 • prawo cywilne i handlowe
 • bezpieczeństwo publiczne
 • etyka w zarządzaniu
 • przedsiębiorczość
 • logistyka
 • Sylwetka absolwenta studiów

  Absolwent kierunku Zarządzanie:
 • posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, zwłaszcza nauk o zarządzaniu
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa, etyki i socjologii. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • potrafi prawidłowo identyfikować zjawiska (polityczne, kulturowe, prawne, techniczne i ekonomiczne)
 • właściwie analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych i organizacyjnych
 • prognozuje procesy i zjawiska społeczne, gospodarcze i organizacyjne, z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi prognostycznych na poziomie gospodarstwa domowego, firmy, organizacji non-profit oraz na poziomie makrogospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu
 • prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami, w tym prawnymi, zawodowymi i moralnymi, w celu rozwiązania prostego zadania z zakresu zarządzania
 • zna i rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej
 • jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności
 • potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • realizując jedną z proponowanych specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.
 • rekrutacja
  UWAGA! Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki, soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.

  Facebook

  Likebox Slider Pro for WordPress