Doradztwo zawodowe

Studia są odpowiedzą na obecne zmiany rynku pracy i rosnące zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług w obszarze poradnictwa zawodowego. Program studiów zgodny jest z wymaganiami w zakresie poradnictwa zawodowego i pracy doradcy zawodowego zawartymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149), rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667).

  • Informacje szczegółowe
  • Facebook

    Likebox Slider Pro for WordPress