KIERUNEK: PEDAGOGIKA

 
info info
info info
info info
Specjalności
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja kosmetologiczna - nowość
 • Edukacja dietetyczna - nowość


 • Perspektywy zatrudnienia, czyli gdzie możesz pracować po studiach
 • Szkolnictwo (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)
 • Placówki oświatowo-wychowawcze
 • Poradnie specjalistyczne
 • Służba zdrowia
 • Instytucje doradztwa zawodowego i personalnego
 • Instytucje profilaktyki społecznej
 • Instytucje wymiaru sprawiedliwości
 • rekrutacja
   dr Urszula Maciejczuk-Tytus
  • W programie zajęć z Pedagogiki położyliśmy nacisk na zajęcia praktyczne. Dzięki nim już w trakcie nauki studenci dowiedzą się co czeka ich w przyszłej pracy.
   dr Urszula Maciejczuk-Tytus
   dziekan WSIE

  Dlaczego pedagogika na WSIE?

  Stawiamy na praktykę
  Wykłady i ćwiczenia na kierunku pedagogika prowadzone są przede wszystkim przez praktyków – psychologów, terapeutów, nauczycieli. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Nasze programy studiów nie są przeładowane książkową wiedzą, a studenci uczestniczą w licznych zajęciach w placówkach oświatowo-wychowawczych. Uczymy praktycznego przygotowania do zawodu pedagoga.
  Nowoczesny program kształcenia
  Program studiów został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.
  Dzięki temu przekazujemy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kompetencje, przygotowujemy do pracy zawodowej po studiach. Umożliwiamy zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

  Program kształcenia ogólnego i podstawowego wzbogacony jest o przedmiot – przygotowanie do studiowania, w ramach którego nabędziesz umiejętności efektywnego uczenia się oraz poznasz zasady studiowania i samokształcenia.

  Wdrażamy Europejskie Standardy Nauczania w formie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)  Wiedza i umiejętności
  W trakcie nauki na kierunku Pedagogika poznasz:
 • przegląd myśli pedagogicznej oraz modele praktyki edukacyjnej na przestrzeni dziejów
 • specyfikę oddziaływania wychowawczego różnych środowisk mających wpływ na funkcjonowanie jednostek i grup w społeczeństwie
 • procesy zachodzące w otoczeniu i środowisku życia człowieka
 • czynniki regulujące przemianę instytucji i zbiorowości społecznych
 • sposoby kierowania aktywnością indywidualną i zbiorową, organizowania sił społecznych
 • działalność instytucji socjalnych wspierających rozwój i funkcjonowanie rodziny.

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na ocenę i diagnozowanie sytuacji zagrażających pomyślnemu rozwojowi jednostki i grup społecznych.
  Nauczysz się dostrzegać i określać negatywne skutki czynników rozwojowych, ubóstwa, deficytów więzi międzyludzkich. Zdobędziesz kompetencje kluczowe:
 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnego rozwoju
 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach
 • efektywne współdziałanie w zespole
 • rozwiązywanie problemów w twórczy i kreatywny sposób
 • sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami.
 • Perspektywy zatrudnienia, czyli gdzie możesz pracować po studiach pedagogicznych:

 • szkolnictwo (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • służba zdrowia
 • instytucje doradztwa zawodowego i personalnego
 • instytucje profilaktyki społecznej
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości.
 • Sylwetka absolwenta studiów Pedagogika

  Absolwent studiów pedagogicznych WSIE będzie wyposażony w wiedzę dotyczącą współczesnych przejawów zjawisk patologii społecznych, ich struktury i dynamiki. Pozna metody przeciwdziałania określonym zjawiskom społecznie negatywnym. Zapozna się z zasadami kryteriów doboru treści nauczania, stylów nauczania, metod i zasad kształcenia. Otrzyma podstawową wiedzę o zawodzie nauczyciela oraz środkach dydaktycznych. W ramach zajęć warsztatowych nabędzie umiejętności niezbędne w pracy pedagoga - skutecznej komunikacji, dialogu, aktywnego słuchania, podmiotowego traktowania innych. Pozna metody i techniki badań społecznych i pedagogicznych, niezbędne przy pisaniu pracy dyplomowej.
  rekrutacja

  Facebook

  Likebox Slider Pro for WordPress